Računovodstvo 2ER, Eva Jeglič s.p.

Računovodske storitve

2ER

- pripravo poslovne dokumentacije za knjiženje,

- uskladitev terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji naših komitentov,

- sestavljanje raznih dopisov, predračunov, ponudb, računov...

- sestavljanje raznih zahtevkov do državnih inštitucij,

- izdelava opominov za zapadle neplačane terjatve komitentov.

- pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo RS,

- evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo,

- kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence,

- izdelava knjige prejetih računov, izdanih računov, knjige uvozov

- prijava in odjava zaposlenih z pripravo potrebnih obrazcev,

- pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi,

- obračun plače za zaposlene,avtorske honorarjev,pogodbe o delu,

- priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač,prispevkov in davkov,

- izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače,

- vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta,

- izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov, poročanje ZPIZ

- vodenje posebne evidence o neporavnanih in poravnanih terjatvah in obveznostih komitenta,

- priprava in izdelava plačilnih nalogov v pisni oziroma elektronski obliki,

- plačevanje obveznosti v imenu in za račun komitenta,

- izdelava bilance stanja

- izdelava izkaza poslovnega izida

- izdelava izkaza finančnega izida

- izdelava pojasnil k računovodskim izkazom

- drugi računovodski izkazi po potrebi komitenta

- obračun DDV,

- izdelavo obračun davka od dobička pravnih oseb v RS,

- izdelavo Napovedi za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti,

- izdelava dohodninske napovedi za fizične osebe

- evidenca koriščenja olajšave z investiranjem v opredmetena in neopredmetena sredstva družbe,

View Project

Svetovanje

2ER

- svetovanje s področja davka od dobička pravnih oseb,

- svetovanje s področja davka na dodano vrednost,

- svetovanje s področja dohodnine,

- druga svetovanja s področja davkov za pravne in fizične osebe.

- svetovanje pri izbiri najugodnejše oblike vira financiranja,

- svetovanje pri izbiri vira financiranja,

- izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev kratkoročnih in dolgoročnih posojil.

- Kadrovsko svetovanje in izdelava: pogodbe o zaposlitvi, obvestilo o letnem dopustu, pogodba o uporabi službenega vozila v zasebne namene.

View Project