warning
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Računovodstvo PDF natisni E-pošta

Računovodske storitve:

- pripravo poslovne dokumentacije za knjiženje,

- uskladitev terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji naših komitentov,

- sestavljanje raznih dopisov, predračunov, ponudb, računov...

- sestavljanje raznih zahtevkov do državnih inštitucij,

- izdelava opominov za zapadle neplačane terjatve komitentov.

- pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo RS,

- evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo,

- kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence,

- izdelava knjige prejetih računov, izdanih računov, knjige uvozov

- prijava in odjava zaposlenih z pripravo potrebnih obrazcev,

- pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi,

- obračun plače za zaposlene,avtorske honorarjev,pogodbe o delu,

- priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač,prispevkov in davkov,

- izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače,

- vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta,

- izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov, poročanje ZPIZ

- vodenje posebne evidence o neporavnanih in poravnanih terjatvah in obveznostih komitenta,

- priprava in izdelava plačilnih nalogov v pisni oziroma elektronski obliki,

- plačevanje obveznosti v imenu in za račun komitenta,

- izdelava bilance stanja

- izdelava izkaza poslovnega izida

- izdelava izkaza finančnega izida

- izdelava pojasnil k računovodskim izkazom

- drugi računovodski izkazi po potrebi komitenta

- obračun DDV,

- izdelavo obračun davka od dobička pravnih oseb v RS,

- izdelavo Napovedi za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti,

- izdelava dohodninske napovedi za fizične osebe

- evidenca koriščenja olajšave z investiranjem v opredmetena in neopredmetena sredstva družbe,

 

Svetovanje

- svetovanje s področja davka od dobička pravnih oseb,

- svetovanje s področja davka na dodano vrednost,

- svetovanje s področja dohodnine,

- druga svetovanja s področja davkov za pravne in fizične osebe.

- svetovanje pri izbiri najugodnejše oblike vira financiranja,

- svetovanje pri izbiri vira financiranja,

- izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev kratkoročnih in dolgoročnih posojil.

- Kadrovsko svetovanje in izdelava: pogodbe o zaposlitvi, obvestilo o letnem dopustu, pogodba o uporabi službenega vozila v zasebne namene.

 

 

Reklame

2ER
Trykkeri kontorstole Renault
seo konference CMS